תקנון האתר

1. פירוט מידע (הסבר)

אתר האינטרנט Rados (להלן: "Rados" או "האתר") שמופעל ע"י ראדוס יבוא ושיווק בע"מ – Rados ח"פ 516939568, עושה הכל בכדי ליצור קנייה מהנה, בטוחה, נוחה וכמובן משתלמת.  מטרת תקנון של החנות הינו להציג עבור הצרכן את הדרך המדויקת ביותר להנות מחנות חדשנית זו ולהרוויח בכל קנייה. כל פעילות באתר לרבות גלישה ורכישה וכל הזמנה מחוץ לאתר לרבות הזמנה בטלפון, דואר אלקטרוני או פקס כפופה לתקנון זה והיא מביעה הסכמה לכָתוב בו. התקנון ניתן לשינוי ללא כל הודעה מוקדמת, והעדכון האחרון ידו על העליונה.

החנות מציעה מכירות במחיר קבוע ומכירות במבצעים שונים תוך כדי ניסיון ליצור קנייה בטוחה עבור כל צרכן, עם זאת היא מתבססת על המלצות וביקורות של גורמים ומבקרים חיצוניים בלבד ולכן אינה אחראית לטיב ואיכות המוצר בפועל. האתר מציע מגוון רחב של מוצרים בעלי תכונות ויכולות שונות. אי לכך חשוב להבין שתמונות המוצרים השונים באתר משמשות להמחשה בלבד ואין הן יכולות להציג את המוצר בצורה מדויקת. לכן יש להיות ערניים במהלך ההזמנה או יצירת הקשר ולוודא את צבע המוצר, וכד'. כל המידע, הטקסטים, הנתונים, המפרטים, התמונות והאובייקטים הגרפיים (להלן "תכנים") של המוצרים הנמכרים באתר נאספו ו/או נמסרו ע"י על ידי יצרנים, יבואנים וספקים של אותם מוצרים וחנות Rados או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לשגיאות או אי דיוקים בתכנים המוצגים באתר.

הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 16 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה

2. תנאי השימוש

מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחרוכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחריוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעהטענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי.מובהר בזאתכי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

רציפותזמינות ואמינות השירות

מפעילי האתרראדוס (201557121) – יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתרמנגנוניובין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאובלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד גאחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמשאו שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמןבבטחה וללא טעויותכמו כןאין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדימפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיףכספי או אחרשיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתרהמשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקובלסנןלנטר ולפקח על התכנים המועלים עלידי המשתמשים לבסיסי הנתוניםלפיכךהאחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבדובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלולידיעתכםקיים תיעוד כתובות IP מלא של הנרשמים באתרוהמבצעים פעולות אלה ואחרות.

למרות האמור לעילמפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוקלערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתרוזו לפי שיקול דעתם הבלעדיאין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמשאפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיותמסחריות וכדוללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרונימפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד גלמשתמש ו/או לצד גכלשהווהמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

השירות מוצע למשתמש כמו שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיוהמשתמש מצהיר בזהכי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושהבין במישרין ובין בעקיפיןבשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

מפעילי האתרלרבות מנהליהםעובדיהם וכל מי מטעמםלא יהיו אחראים בגין כל נזקישיר או עקיףשייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד גכלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי

כל משתמש באתר חייב להיות מורשה לבצע פעולות בהתאם לחוק ככלל והפסיקה הצרכנית בפרטמי שמבצע פעולות שונות באתר עליו להיות בעל תעודת זיהוי בתוקף מטעם מדינת ישראללהיות בעל כתובת בישראלולעמוד בתנאים המהווים את הבסיס לאפשרויות התשלום השונות בחנות Rados.

Rados מנסה לשמור על הליך מכירות הוגן יעיל ופשוטלכן במקרים הבאים תתכן מניעה של המכירה:

  • במידה והגולש עבר על תנאי תקנון האתר ו/או חוקי הצרכנות המחייבים אותו.
  • במידה ונמסרו פרטים אישיים שגויים בכוונה תחילה גם אם בכוונת הונאה וגם אם בתום לב.
  • בכל מקרה שנראה ע"י הבעלים כניסיון פגיעה בחנות Rados, במטרה להתחרות להונות או להזיק למוניטין העסק.

חשוב מאוד להזין פרטים מדויקים בכדי למנוע תקלות מיותרותפרטים אישיים ופרטי אמצעי התשלום ומקום המשלוח יאפשרו לנו לספק לכם את השירות האיכותי ביותרמסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית שיכולה לגרור תלונות ומשפטים.

3. אבטחה ומדיניות פרטיות

Rados אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

Rados משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים והאיכותיים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. Rados  משתמשת בחברת יעד שריג, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. יעד שריג עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי – תקן PCI Level 1.

תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. בין היתר, נעשה שימוש בשירות איתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקולSSL . לפיכך, כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל המזמין) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כאשר ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA ) הוא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, Rados לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

Rados עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, Rados אינה מתחייבת שהשירות הניתן באמצעות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Rados, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, בין אם אצל Rados או אצל מי מספקיה.

Rados לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה בפרטים אישיים שמסרתם ולא למסור אותם לגורמים חיצוניים.

4. התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלותלאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתיחוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצההטרדההסתהפגיעה אישית וכיו"ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשוןהרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.

הפצת "דוארזבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בוהמשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיולרבות הפצתם ופרסומםוזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .

המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתרובכלל זה פרטיו האישיים (שםכתובת דואראלקטרוני וכדומהושיוכו (המקומות בהם למדעבדשירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד גכלשהןעל ידי המשתמש.

המשתמש מצהירכי ידוע לו שזכויות היוצריםזכויות הפטנטיםהסודות המסחרייםזכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתרכןמתחייב המשתמשכי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידעבין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפללא יצלםלא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיאללא אישור של מפעילי האתרכןמתחייב המשתמש כי לא יאפשרבין במישרין ובין בעקיפיןבין בתמורה ובין ללא תמורהאת ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתרהמשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונובין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאוהמשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונוע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים עלמנת להפסיק השימוש כאמור.

המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכוניםלרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחרייםמשלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון "ויבדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.

הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטאטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (SMS).

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

במקרה של סתירה או אי התאמההמילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.

במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.

5. היעדר אחריות לתכנים ותיאורי המוצרים

היעדר אחריות לתכנים ותיאורי המוצרים– כל התכנים והמידע המוצג באתר בהתייחס לכל אחד מהמוצריםלרבות שם המוצרתיאורותמונות המוצר והמפרט הטכני נמסר למפעילי האתר על ידי ספק המוצר ומצוי באחריותו הבלעדית והמלאהמפעילי האתר אינם מפקחים על המידע ונכונותוהאחריות למידעטיבו ואמינותו מוטלתעל ספק המוצר בלבדמפעילי האתר אינם אחראים על תיאור המוצר כפי שנמסר על ידי ספק מוצר המפורסם באתרולא יישאו באחריות לכל נזק שיגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה מתיאור המוצר באתרלרבות שם המוצרתמונות המוצרהמפרט הטכני של המוצר וכיוצב'. במקרים של תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחרמפעילי האתר יפעלו על פי נוהל "הודעה והסרהויסירו את התוכן המפר תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על ההפרה הנטענתהודעה על תוכן מפר יש לשלוח למפעילי האתר בדוא"ל  info@Rados.co.il מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל נזקשנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתרלרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק מוצר המוצג באתרבמקרה בו יקבלו מפעילי האתר הודעה על הפרה נטענת של זכויות צדדים שלישייםיהיו הם רשאים להעביר לצד שטוען שנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום המפר על פי שיקול דעתם הבלעדיולא תועלה נגדם כל טענה מצד הצד האחראי בגין מסירת פרטיובנוסףלא יעלה הצד הנפגע לכאורה כל טענה כנגד מפעילי האתרלרבות בגין כל עילה ו/או טענה ו/או דרישה הנובעת ממעשה או מחדל של הספק שמסר את המידע שנטען כי מפר זכויותולא ינקוט נגד מפעילי האתר בהליכים משפטיים בגין ההפרה הנטענת.

6. עידכוני מחירים

מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר.

שינויים אלה מצריכים עבודה אנושיתמאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשבהיה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבדטעות בהקלדההשמטת ספרה. Rados מצהירה ומתחייבתשטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורקבתום לבויש לראות בהן טעויות אנושהיה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרתיש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחותבאמצעות מייל info@Rados.co.il, או לטלפון 0548347779 במקרים שכאלה (טעות סופר– טעות קולמוסרשאית ראדוס שלא לכבד את המכירהכל עוד הדבר נעשה בתום לבלא פורסם בפרסום פומבי ותוקן מיידית.

7. שימוש בבלוג האתר של Rados

שימוש ב"בבלוג" שלנו מהווה אישור חשיפת פרטים שתציגו. "הבלוג" הינו אופציה מיוחדת של חנות האינטרנט Rados והוא מספק מענה מקצועי ותוכן תכליתי לבעיות שונות ופתרונותיהן הן ע"י אנשי מקצוע או אתרים מקצועיים בתחום והן ע"י צרכנים/גולשים אחרים. מטבע הדברים כל גולש/צרכן בפורום שמגיב בבלוג, או מסייע לגולש אחר, נחשף ע"י הפרטים שהוא משאיר. חשיפת פרטים עקב סיבות שאינן בשליטת Rados אינה תחת אחריות האתר.

8. מחירים ואפשרויות תשלום

המחירים האתר הינם סופייםוכוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים תוספות צבעים (לדוגמא גימור נירוסטה למקרר), שידרוגים (למשל שידרוג אמפר הסוללה באופניים חשמלייםו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוקאו תוספות שונות לרבות מידותושירותי הרחבת אחריות.

מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרדבין אם באתר (במידה וניתנה האפשרות לכךאו בין אם נדרשת פנייה ליבואן או נותן השירות.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
באתר ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ישראכרט, ויזה או מסטרקארד. כל צורת תשלום אחרת מחייבת תיאום מראש הכולל יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.

המוצרים שנרכשו באתר יסופקו רק לאחר השלמת כל תהליך התשלום בהתאם לכל אמצעי תשלום שנבחר. כל בעיית תשלום שלא תיפתר תוך 7 ימי עסקים תאפשר ביטול ההזמנה בצורה חד צדדית ע"י אתר Rados והלקוח לא יוכל לתבוע ו/או להאשים בגין זאת.

9. אספקה

באתר האינטרנט Rados נשענים על יבואנים וחברות שליחויות מובילות בפריסה ארצית (להלן: "צד ג'"). זמן האספקה מופיע בדף המכירה של כל מוצר. יש לדעת כי ימי העסקים נספרים רק אחרי חיוב כרטיס האשראי או קבלת כל תשלום מלא אחר (מבין אפשרויות התשלום שהוזכרו לעיל) באופן ודאי וסופי. ימי ו', שבת, חג וערבי חג, אינם נחשבים כימי עסקים. בהזמנות המתקבלות עד השעה 10:00, ימי העסקים ייחלו להיספר יום למחרת בבוקר. בהזמנות המתקבלות אחרי השעה 10:00, ימי העסקים ייחלו להיספר משעות הבוקר יומיים אחרי ביצוע ההזמנה. חנות Rados ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות שייגרם על ידי צד ג'.

בכל הקשור לתקלות ע"י צד ג' או איחורים ומקרים של כוח עליון, שביתות, וכיו', אתר Rados ינסה לסייע ככל יכולתו בכדי שהאספקה תתבצע במהירות הנדרשת אך אין הוא אחראי על מקרים כגון הנ"ל. חשוב לדעת כי מפת האספקה של Rados אינה כוללת את שטחי A ו-B או שטחים ברשות הפלסטינית. לכן גם בעיות ביטחוניות ו/או גישה בעייתית אינם מתחום אחריותו של האתר.

לקוחות המעוניינים באספקה לכתובת אחרת יכולים לציין זאת בהערות ההזמנה באתר או טלפונית. עלות המשלוח נוגע למשלוחים בתחומי הארץ ולא לגבי משלוחים לחו"ל. במקרים מיוחדים כמו משלוח לחו"ל יש לברר זאת עם נציגי שירות הלקוחות.

לקוח שמבצע הזמנה ב-Rados לאחר ביצוע ההזמנה. בעת הגעת המשלוח במידה ואין חנייה לשליח על מנת לספק את המוצר עד הדלת, על הלקוח לרדת לאסוף את המוצר מהשליח. מסירת ההזמנה מותנית בהצגת אמצעי התשלום ות.ז, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי בתוקף ותמסר לבעל אמצעי התשלום בלבד.

10. מלאי

האתר Rados  עושה כל מאמץ לעקוב אחרי מלאים בכדי למכור מוצרים שניתן לספק אותם בהתאם להתחייבות. אין האתר אחראי על מצב המלאי מאחר והדבר נתון לאחריותו של היבואן שממנו מוזמנים מוצרים שנרכשו באתר. בשל כך, הזמנה שלא יוכל האתר לעמוד בה, גם אם נעשתה כל הפעילות באתר בצורה תקינה, לא יחויב הרוכש בגינה והוא מוותר על טענתו כנגד האתר. במידה והלקוח כבר חויב עבור המוצר שהזמין, תהיה Rados מחויבת להחזיר את מלוא הסכום ו/או להציע מוצר חלופי, והכול תחת הסכמתו של הצרכן הסובייקטיבי לקנייה.

11. ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים

מוקד השירות בטלפון 054-8347779 בשעות הפעילות,
הודעה בדוא"ל אל info@Rados.co.il,

זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.

דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.

חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.

אין החזרות במידה והמוצר הגיע מורכב לצרכן, במידה ואתם לא רוצים מורכב יש לציין זאת

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמההחזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמההחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהלא ייגבו דמי ביטול.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמהייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזה המקורית.

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאותמוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכןמוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקוריתמוצרים פסידים

ראדוס רשאית לבטל עסקה בעקבות טעות הקלדה במחיר

ראדוס רשאית לבטל עסקה עקב שימוש בקוד קופון שלא נמסר ללקוח, ראדוס תבטל עסקה זאת באופן מיידי

לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר. במקרה זה על הלקוח להציג או לשלוח תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. התעודה צריכה להיות תואמת לפרטי האדם שביצע את ההזמנה.

זיכוי כספי – החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.

12. ביטול עסקאות של אופניים חשמליים ו/או קורקינט חשמלי

אופניים חשמליים מוגדרים על פי חוק "אופניים עם מנוע עזר". ניתן לבטל רכישה של אופניים חשמליים בתוך 14 יום, במידה והמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש. הפעלה של אופניים חשמליים, חיבור סוללה לחשמל או הרכבה שלהם מבטלת את האפשרות להחזיר את המוצר. אין החברות במידה והמוצר הגיע מורכב ללקוח כמו שמצויין באתר, במידה והלקוח מבקש סגור בקרטון יש אפשרות החזרה

במידה והלקוח ביקש שידרוג של האופניים, ונאלנו לבצע שינויים באופניים לא תהיה אפשרות להחזיר את האופניים

13. הבהרות לגבי רכישה של אופניים חשמליים וקורקינט חשמלי דרך אתר Rados.

המצערת (ידית הגז) באופניים מוגבלת עד 6 קמ"ש ע"פ התקן הישראלי. המהירות המקסימלית הינה 25 קמ"ש ע"י פדאל הסיסט, פידול גז.

משלוח אופניים לבית הלקוח אינו כולל הרכבה. באחריות הלקוח להרכיב את האופניים באופן עצמאי, לחזק את הכידון עם מפתח אלן, לוודא כי כל הברגים מחוזקים ולנפח צמיגים. לקוח שמעוניין בהרכבה ללא תשלום – יכול להגיע אל החנות שלנו ברמלה

אין החזר כספי או החזרה של אופניים חשמליים לאחר הקנייה מאחר ומדובר בכלי תחבורה כהגדרתו בפקודת התעבורה. הפעלה של אופניים חשמליים, חיבור סוללה לחשמל או הרכבה שלהם מבטלת את האפשרות להחזיר את המוצר. ניתן לבטל רכישה של אופניים חשמליים בתוך 14 יום, במידה והמוצר שלם, הוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש.

האחריות על האופניים ניתנת על המנוע, בקר, סוללה, צג וחשמל. האחריות אינה כוללת תקלות מכניות, שבר או קורוזיה. האחריות תקפה כל עוד לא נעשה חילוף ושינוי של ההרכב המכני/החשמלי של המוצר.

אחריות VIP מבית Smartbike, בהתאם לתנאים הבאים, ראדוס אינה יכולה לשלוט בזמני הליקחה וההחזרה של המוצר, תנאים אלה אך ורק של היבואן "אל כל". זמני הליקחה ככל הניראה לוקחים עד 14 ימי עסקים (איננו מתחייבים לזה)

מימוש אחריות ושירות למוצר נעשה דרך היבואן בלבד. מרגע שהמוצר נמסר לידי הלקוח, כבר מהיום הראשון – כל התנהלות הקשורה לשירות ואחריות נעשית אל מול היבואן בלבד. פרטי היבואן יהיו רשומים בחשבונית הרכישה. במקרה של פגם או תקלה, באחריות הלקוח למסור את האופניים למעבדת השירות של היבואן

במוצרים אנו נותנים מתנות בחלק מהמוצרים, במידה ואין מוצר מסויים במלאי ראדוס רשאית להחליף את המוצר במוצר דומה או במידה אחרת. מוצרים שאנו נותנים במתנה, זו אופציה בלבד

14. אחריות

אתר Rados הוא נקודת מכירה וירטואלית, והאחריות על המוצרים הנמכרים בו מגיעה בד"כ מהיבואן. יחד עם זאת האתר מלווה כל לקוח בבעיות שונות בכדי שיוכל ליהנות מהמוצר בצורה מושלמת. כך למשל, כל מוצר מגיע עם הניירת הנדרשת (תעודת אחריות, קבלה, וכיו'), אך במידה ומסמך כלשהו חסר או לוקה בטעות קולמוס, באתר ישמחו להשלים אותו עבורכם במהירות ובאדיבות.

האחריות על האופניים ניתנת על המנוע, בקר, סוללה, צג וחשמל. האחריות אינה כוללת תקלות מכניות, שבר או קורוזיה. האחריות תקפה כל עוד לא נעשה חילוף ושינוי בהרכב המכני/החשמלי של המוצר, כגון: מצערת גז, פנסים, בולמים, בקרים, סוללות, צגים, צמיגים מלאים. כל שינוי עלול לגרום לנזק חמור בקורקינט או באופניים

האחריות למוצרים מופעלת מיום מסירת המוצר לידי הלקוח, ועל כל לקוח למלא את הפרטים הנדרשים במדויק בטופס האחריות. אתר Rados אינו אחראי על התקנה ו/או הרכבה של מוצרים הנרכשים דרך האתר. יש לעשות הפרדה בין תפקוד המוצר לבין תפקודם של עזרים נלווים שכל לקוח מצרף לו (כגון ממיר, מחשב, וכיו') בכדי ליהנות מאחריות מלאה על המוצר עצמו.

תקנון האחריות של היבואן בלבד! לRados אין קשר ולא יכול לשנות את תקנות האחריות

15. חוות דעת על מוצרים באתר

האתר מאפשר לשלוח חוות דעת על מוצרים שנרכשו דרכו. הלקוח מחויב לשלוח חוות דעת אובייקטיבית בלבד. משלוח חוות דעת באתר אסורה לכל לקוח שמשווק מוצר זהה או מתחרה בצורה ישירה או עקיפה וכותב ביקורת רק במטרה לפגוע או לקדם מוצר מסוים. האתר יהיה רשאי לפרסם את המשוב שהתקבל יחד עם שמו המלא של הלקוח בעמוד המוצר, בפייסבוק, בפורום או בכל כלי שיווקי אחר. לקוח שאינו מעוניין ששמו המלא יפורסם יחד עם המשוב, אחראי להודיע על כך ל-Rados

16. שירות לקוחות ויצירת קשר

Rados הוא אתר איכותי המעוניין להציג גישה שונה וקשובה יותר עבור ציבור לקוחותיו.
לכן גולשי האתר זוכים לאפשרויות נרחבות יותר של יצירת קשר למטרות שונות.

• מענה בטלפון 054-8347779
• יצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני info@Rados.co.il

17. קניין רוחני

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של Rados, אלא אם מפעיל האתר התיר זאת במפורש בכתב ומראש.אין לבצע שימוש בתכני האתר לצורך מסחרי או כל שימוש שאינו לצורך אישי ופרטי, כל ניסיון שימוש שאינו לצורך צרכני גרידא מהווה עבירת והאתר שומר על זכותו לפעול בהתאם במסגרת הגנת החוק.

אין להפעיל יישומי מחשב או כל אמצעי אחר לשם שכפול ו/או העתקה ו/או אחזור אוטומטי לצורך יצירת מאגר ו/או אוסף ו/או לקט שיכילו תכנים מתוך אתר Rados. כמו כן, אין להציג תכנים מתוך אתר Rados בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, בתוך אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או בתוך תוכנת מחשב ו/או בתוך מכשיר ו/או אביזר ו/או פרוטוקול תקשורת מכל סוג שהוא.

אין לקשר לאתר Rados מתוך אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או הפליה ו/או תכנים שפרסומם מנוגד לחוק ו/או תכנים אשר מעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לאתר Rados באופן חלקי, לרבות אל תמונה ו/או טקסט ו/או וידאו, אלה לקשר לדף האינטרנט של אתר Rados באופן מלא בצורה שניתן יהיה לראות את העמוד במלואו כפי שהוא (AS IS).

מדיניות פרטיות
ראדוס אינה מאפשרת להשתמש בתמונות מהאתר שצולמו על ידנו באף פלטפורמה, כגון פייסבוק, אינסטגרם, וכו'

מה הנתונים האישיים שאנו אוספים ומדוע אנו אוספים אותם

1. תגובות

אשר המבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המופיעים בטופס ההערות, וכן את כתובת ה- IP של האורח ומחרוזת סוכן המשתמש של הדפדפן כדי לעזור בזיהוי דואר זבל. מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדוא"ל שלך (נקראת גם hash) עשויה להימסר לשירות Gravatar כדי לבדוק אם אתה משתמש בה. מדיניות הפרטיות של שירות Gravatar זמינה כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר לתגובה שלך.

2. מדיה

אם אתה מעלה תמונות לאתר, עליך להימנע מהעלאת תמונות הכוללות נתוני מיקום משובצים (EXIF GPS).
המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ כל נתוני מיקום מתמונות באתר, כל שימוש במידע זה הנעשה על ידי גורמים שאינם האתר מהווה עבירה על החוק עם זאת האתר שומר על זכותו להגנה במקרים מסוג זה שכן האחריות חלה על אותם גורמים חיצוניים.

3. טפסים ליצירת קשר

אם תשאיר תגובה באתר שלנו אתה רשאי להצטרף לשמירת שמך, כתובת הדוא"ל והאתר שלך בעוגיות. אלה נוחים לך כך שלא תצטרך למלא את פרטיך שוב כשאתה משאיר תגובה נוספת. העוגיות הללו יימשכו שנה.

אם יש לך חשבון ואתה נכנס לאתר זה, נקבע קובץ cookie זמני כדי לקבוע אם הדפדפן שלך מקבל קובצי cookie. קובץ cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא מושלך כשאתה סוגר את הדפדפן.

כשאתם נכנסים, נקבע מספר קובצי Cookie לשמירת פרטי הכניסה שלכם ואפשרויות התצוגה של המסך שלכם. עוגיות התחברות נמשכות יומיים, ועוגיות אפשרויות המסך נמשכות שנה. אם תבחר "זכור אותי" הכניסה שלך תימשך שבועיים. אם אתה יוצא מהחשבון שלך, קובצי ה- cookie להתחברות יוסרו.

אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ cookie נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ ה- cookie הזה אינו כולל נתונים אישיים ופשוט מציין את מזהה הפוסט של המאמר שעשית זה עתה. התוקף פג לאחר יום אחד.

4. תוכן משובץ מאתרים אחרים

מאמרים באתר זה עשויים לכלול תוכן משובץ (כגון סרטונים, תמונות, מאמרים וכו '). תוכן משובץ מאתרים אחרים מתנהג באותו אופן בדיוק כאילו האורח ביקר באתר האחר.

אתרים אלה עשויים לאסוף מידע אודותיך, להשתמש בעוגיות, להטביע מעקב נוסף של צד שלישי ולעקוב אחר האינטראקציה שלך עם אותו תוכן משובץ, כולל מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה, האתר שומר על זכותו להתגונן במקרים מסוג זה שכן אינו בעל הדין הדרוש.

5. כמה זמן אנו שומרים את הנתונים שלך

אם אתה משאיר תגובה, התגובה והמטא נתונים שלה נשמרים ללא הגבלת זמן. זאת בכדי שנוכל לזהות ולאשר כל הערות מעקב באופן אוטומטי במקום להחזיק אותן בתור התמתנות.

למשתמשים שנרשמים באתר שלנו (אם בכלל), אנו גם מאחסנים את המידע האישי שהם מספקים בפרופיל המשתמש שלהם. כל המשתמשים יכולים לראות, לערוך או למחוק את המידע האישי שלהם בכל עת (למעט שהם לא יכולים לשנות את שם המשתמש שלהם). מנהלי האתר יכולים גם לראות ולערוך מידע זה.

6. אילו זכויות יש לך על הנתונים שלך

אם יש לך חשבון באתר זה או שיש לך הערות, אתה יכול לבקש לקבל קובץ מיוצא של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך, כולל כל הנתונים שסיפקת לנו. אתה יכול גם לבקש שנמחק את כל הנתונים האישיים שבידינו. זה אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות ניהוליות, משפטיות או ביטחוניות, יודגש ויצוין שאין בכוונת האתר לבצע שימוש שלא כדין במידע זה אלא במקרים בהם נדרש על פי חוק.

7. לאן אנו שולחים את הנתונים שלך

הערות מבקרים עשויות להיבדק דרך שירות גילוי ספאם אוטומטי.